De Sûnderes. Ús iepenloftspul fan 2023. In komysk en magysk teaterstik op in bysûndere lokaasje. It is in ferhaal oer fantasy, freonskip, fertwiveling en it weromfine fan dysels.